قوم فلسطینی


دانستنی ها
فرهنگ ها


در دوران هخامنشی قوم فلسطینی در همین منطقه مستقر بودند و فرهنگی شکوفا و مرفه هم داشته‌اند. هرودوت از ایشان بار‌‌ها نام برده و به درستی فلسطین را بخشی از استان هخامنشی آشور می‌داند. اما ادعا کرده که  خودش هم زمانی در میانشان زیسته است. هرچند احتمال در این مورد گزافه‌گویی می‌کند. چون گمان می‌کرده  فلسطین سرزمینی ساحلی در جنوب فنیقیه است،  و کل ساحل بین مصر و فنیقیه را فلسطین نامیده که چنین نبوده است. هرودوت در شرح حمله خشایارشا به یونان نام فلسطینی‌‌ها را در کنار فنیقی‌‌ها در سیاهه اقوام ایرانی می‌آورد و می‌گوید سیصد کشتی سه پارویی برای ناوگان شاهنشاه فراهم کرده بودند. یک نکته جالب    درباره گزارش هرودوت آن است که می‌گوید مردم فنیقیه و فلسطین پسران را ختنه می‌کرده‌اند و این رسم را از مصریان  آموخته بوده‌اند. یک قرن بعد از هرودوت، وقتی ارسطو هم در آثارش بحرالمیت را توصیف می‌کند، آنجا را «دریاچه‌ای در فلسطین» مینامد.


فرهنگ هامطالب مرتبط