قوم لولوبی

دانستنی ها
فرهنگ ها

درباره پیوندهای قومی این مردم با بقیه جمعیت‌های منطقه اطلاعات چندانی در دست نداریم. چون زبان لولوبی نانویسا بوده و شاهان لولوبی به خط و زبان اکدی متون خود را می‌نوشته‌اند. به همین خاطر جای‌گیری این زبان در خانواده‌های زبانی شناخته شده مبهم مانده است. با این همه چنین می‌نماید که زبان لولوبی به همراه زبان هوری و سومری و ایلامی و گوتی بخشی از موزاییک بسیار کهنی باشند که پیش از ورود عناصر سامی و آریایی بستر زبانی بومی ایران غربی را تشکیل می‌داده است. تنها کلمه شناخته شده از زبان لولوبی عبارت است از «کیوروم» که به معنای خدا بوده و با «ایلو» در اکدی مترادف بوده است. با این همه از روی پسوندها و اسم‌های خاص شان حدس زده‌اند که احتمال زبان‌شان با ایلامی پیوندهایی داشته باشد. در هزاره دوم و اول پ.م این مردم با آریایی‌ها ترکیب شدند و از چهارده نام شخصی‌ای که از این مردم باقی مانده سه تایش آریایی است. همچنین دو تا از این نام‌ها کاسی هستند یا به شکلی کاسی شده دگردیسی یافته‌اند. نام‌های اکدی و سامی هم در میان ایشان با بسامد مشابهی وجود داشته، و با این همه بخش عمده نام‌ها (۱۹ مورد) به هیچ زبان شناخته شدهای مربوط نمی‌شوند و معلوم است که زبان و هویت قومی لولوبی‌ها مستقل و جدا از بقیه بوده است.
 در همان دورانی که اکدی‌ها در میانرودان دست بالا را داشتند، لولوبی‌ها چندان نیرومند بودند که بخش‌هایی از شمال میانرودان را در اختیار گرفتند و قدیمی‌ترین نگاره صخرهای تاریخ را در بزرگداشت پیروزی خود پدید آوردند. این شیوه از کنده‌کاری نقش‌ها بر صخره‌های لخت طبیعی در میانرودان همتایی ندارد و همان است که به طور مستقیم به کتیبه بیستون و نگاره‌های اشکانی و ساسانی بعدی منتهی می‌شود. نخستین نمونه مهم از این هنر در حدود سال ۲۳۰۰ پ.م در لرستان و در منطقه سر پل ذهاب برساخته شده و آن نگارهای بسیار اثرگذار و مهم است که آنوبانینی شاه لولوبی (لرستان امروز) پس از فتح بخشی از میانرودان از خود به جای نهاده است. اهمیت این نگاره در آن است که بر آن به خط اکدی شرح پیروزی‌های آنوبانینی داده شده، و نام او به روشنی قید شده است. این از آن رو مهم است که در متون دوران بابلی کهن می‌خوانیم که آن شاه لولوبی که شروکین اکدی با او می‌جنگید آنوبانینی  نام داشته است. این کتیبه از سویی به اقتدار لولوبی‌ها در زمان ظهور دولت اکدی دلالت می‌کند و از سوی دیگر دامنه گسترش زبان و خط اکدی به سمت شرق را نشان می‌دهد.
آشور نصیرپال دوم شاه آشور در ۸۸۱ پ.م اشاره کرده که سرداران لولوبی با هم متحد شدند و سر به شورش برداشتند و در منطقه بازیان دیوار بزرگی ساختند تا از حمله آشوری‌ها به قلمروشان جلوگیری کنند، اما سپاهیان شاه بر ایشان غلبه کرد و دیوار را نابود کرد. این گزارش از این رو جای توجه دارد که بازیان بر سر راه کرکوک به سلیمانه قرار دارد و این منطقه‌ای است در قلب قلمرو آشور. در همین گزارش می‌خوانیم که لولوبی‌ها در این هنگام نوزده شهر با حصار و بارو داشتند که به دست آشور نصیرپال دوم ویران شد و در میان غنایم به دست آمده از آن‌جا اسب و فلزات مورد تأکید است. منطقه زاموآ پس از آن نیز همچنان باقی ماند اما انگار به بخشی از دولت آشور تبدیل شده بود، چون اسرحدون شاه آشور در ۶۶۹ پ.م کمی پیش از نابودی این دولت مقتدر از فرماندار زاموآ در کتیبه‌ای یاد کرده است. در این دوران دیرآیند نیز همچنان نام‌هایی از شاهان لولوبی در اسناد اکدی منعکس شده است. مثال شروکین دوم (میانه قرن هشتم پ.م) از دادا امیر آرزیزو یاد می‌کند و اسرحدون در اواخر دوران حکومتش به الرکوتال امیر زاموآ اشاره می‌کند. این اشاره‌ها به اسناد اکدی محدود نیست و مثال آرگیشتی شاه اورارتو (۷۸۶-۷۶۴ پ.م) هم در کتیبه‌اش نام »لولو« را آورده و از ارجاعش معلوم است که دشمنانی کوه‌نشین را در نظر داشته است.


مقاله و پایان نامه