قوم لوویایی


دانستنی ها
فرهنگ ها

 سند مهم دیگری که به این مردم اشاره می‌کند در قرن هفدهم پ.م نوشته شده و به دوران زمامداری آنیتا شاه آغازین هیتی‌ها مربوط می‌شود که بر کانش (نسا) فرمان می‌رانده و گویا با رقابت زورمندانه پوروشاندا روبرو بوده است. کتیبه آنیتا که ماجرای لشکرکشی او به قلمرو لوویایی‌ها را روایت می‌کند، می‌گوید وقتی او با لشکریانش به این قلمرو رسید، »مردِ پوروشاندا« با عصا و تاج از جنس آهن به استقبالش آمد و تسلیم او شد. آنیتا هم با او آشتی کرد اما او را همراه با خود همچون گروگانی به کانش برد و در مقابل »مرد (پوروشاندا) به محض ورود به کاخ در دست راست (آنیتا) می نشست. « بنابراین از قرن هفدهم پ.م عمال لوویایی‌ها تابع هیتی‌ها بودند و پوروشاندا بخشی از قلمرو هیتی به حساب می‌آمد. قلمرو دیگری که جمعیت چشم‌گیری از لوویایی‌ها را در خود جای می‌داد کیلیکیه بود که در منابع هیتی به صورت کیزوواتنا نامش آمده است. جمعیت این منطقه آمیخته‌ای از هوری‌ها و لوویایی‌ها بود و در ابتدای کار تابع دولت هیتی محسوب می‌شد. اما در حدود ۱۵۰۰ پ.م حاکم این شهر خود را »شاه بزرگ« نامید و از فرمانبری هیتی‌ها سرپیچی کرد. تِلی‌پینو شاه هیتی ناگزیر با او کنار آمد و در حدود سال ۱۴۶۰ پ.م قرارداد صلحی با ایشپوتاخشو شاه کیزوواتنا منعقد کرد که در دوران فرزندانش هم دوام آورد. هرچند بعدتر استقلال خود را از دست داد و نخست به میتانی و در اواخر کار بار دیگر به هیتی منضم شد.


مقاله و پایان نامه