قوم میتانی


دانستنی هافرهنگ ها

 میتانی‌ها برای بخش عمده این دو قرن قلمرو بزرگی را زیر فرمان داشتند که از رشته کوه‌های توروس آغاز می‌شد و سرزمین کیزوواتنا در آناتولی را در بر می‌گرفت و از آن‌جا تا دره نهر خابور و شهرهای آشوری مثل آشور و نوزی (کرکوک امروز) را هم پوشش می‌داد. فنیقیه و آسورستان هم در اختیار ایشان بود و شهرهای آلالاخ و حلب و اوگاریت و ابال در قلمروشان قرار می‌گرفت. در این قلمرو وسیع هم طبقه‌ای از نخبگان آریایی حضور داشتند و هم سامی هایی مثل آموروها و آشوری‌ها و آرامی‌ها و اکدی‌های قدیمی و هم هوری‌ها و اورارتوها که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌‎دادند، در حدی که هیتی‌ها سرزمینشان را به نام هوری می‌شناختند. آشوری‌ها این قلمرو را به نام پایتختش هانی گلبت می‌نامیدند و این دو نام کمابیش مترادف محسوب می‌شد. نام میتانی برای نخستین بار در سال ۱۴۸۰ پ.م در اسناد مصری پدیدار می‌شود و دانشمندی مصری به نام آمِنِم مِحِت اشاره می‌کند که به تازگی از سرزمین «مِه تانی« بازآمده است. جالب آن که توشراتا شاه این قلمرو که در یکی از نامه‌های العمرنه خطاب به مصریان به زبان اکدی خود را شاه میتانی می‌نامد، به قلمرو خود با اسم هانی گلبت اشاره می‌کند. نام دیگری که برای این سرزمین به کار گرفته می‌شده، نهرین است که به معنای رودخانه است. این مردم با همسایه‌های شرقی‌شان که کاسی‌های بابل باشند روابط دوستان‌های داشتند و پیوندهای خانوادگی زیادی میان شاهان شان برقرار بود. میتانی در واقع هسته مرکزی دولت مقتدر آشور محسوب می‌شود.


مقاله و پایان نامه