قوم هوری


دانستنی ها
فرهنگ ها


 با این همه این مردم همچنان دولت‌شهرهای مستقل خود را داشتند و به گسترش جمعیتی خود ادامه می‌‎دادند. در سال ۱۷۲۵ پ.م دولت‌شهر آلالاخ (در جنوب شرقی ترکیه امروز) جمعیت بزرگی از هوری‌ها را در خود جای می‌داد و وقتی بیش از یک قرن بعدتر هاتوسیلیس اول شاه آشور در سال ۱۶۰۰ پ.م کوشید جنوب آناتولی را فتح کند، با مقاومت دولت‌شهر نیرومند یَمحاد روبرو شد که مردمش از هوری‌ها و آموری‌ها تشکیل یافته بودند و پایتختش حلب گرانیگاه تجارت با ایران شرقی محسوب می‌شد. در قرن شانزدهم و پانزدهم پ.م وقتی بابل زیر فشار هیتی‌ها خرد و فرسوده شد، هم‌زمان با کاسی‌های جنوبی میتانی‌های آریایی از راه رسیدند و هوری‌ها را متحد کردند و دولتی مستقل را در این قلمرو تشکیل دادند. با این همه دولت‌شهرهای هوری مستقل همچنان به بقای خود ادامه دادند و اقتدار برخیشان با میتانی همسنگ بود. یکی از مهم‌ترین این دولت‌شهرها عَرفه (کرکوک امروزین) بود که بقایای شکوهش در نوزی و یورگان تپه باقی مانده است. میتانی‌ها البته در نهایت برنده بازی شدند و عرفه در قرن پانزدهم پ.م تابع ایشان شد و به یکی از مراکز مهم قدرت میتانی بدل گشت. همچنین شهر بسیار مهم حران که تا هزاران سال بعد گرانیگاه دینی مهمی در ایران غربی بود نیز در این دوران فرهنگی هوری داشت. فرهنگ و دین هوری‌ها بر همسایگان‌شان تاثیر زیادی داشت و استخوان‌بندی دین هیتی‌ها را می‌توان هوری دانست و این همان است که بخشی از اساطیر باستانی یونانی را نیز تعیین کرده است. در سمت شرق هم ردپای نفوذ این قوم را در شهری مهم مثل سیموروم می‌بینیم که اغلب در پیوند با لولوبی‌ها نامش را می‌شنویم. کتیبه‌ای سومری از دوران حاکمیت گوتی‌ها بر میانرودان می‌گوید که این شهر در برابر انریدو پیزیر شاه گوتی سرکشی کرد و در این کار با لولوبی‌ها هم‌دست شده بود. نام چند تن از شاهان سیموروم برای ما به جا مانده و این نشانگر آمیختگی قومیشان است. چنان که یکیشان نام سامی ایدین سین را دارد و پسرش با نام هوری زابازونا شناخته می‌شود.فرهنگ ها