تیره لوکیایی


دانستنی هافرهنگ ها


لوکیه سرزمینی بوده در جنوب آناتولی و در همسایگی کاریه که مردمانش در دوران هخامنشی لوکیه خود را «ترمیل» می‌نامیدند و شهر میلاس امروزین در ترکیه مرکزشان بوده است. این قوم در حدود زمان هخامنشی و در قرن ششم و هفتم پ.م بر صحنه تاریخ نمایان می‌شوند و اغلب نویسندگان امروزین گزارش با این هرودوت را جدی گرفته و فرض کرده‌اند که خاستگاه اصلی این مردم جزیره کرت بوده است. همه بعید نیست ایشان هم از اقوام باستانی‌ای بوده باشند که در پیوند با موج نخست مهاجرت آریایی‌ها در میانه هزاره دوم پ.م به منطقه دریای اژه و آناتولی وارد شده و دیر زمانی در آن‌جا زیسته باشند. استرابو نوشته که دو گروه از مردم با اسم لوکیایی خوانده می‌شدند و یکی از آن‌ها را «لوکیایی‌های تروایی» نامیده است و دیگری را با ترمیل‌ها یکی گرفته است. بنا به سنت یونانیان هم سارپدون که از پهلوانان تروا در حماسه همر است، نیای لوکیایی‌ها بوده است. از این رو بعید نیست شاخه‌ای از این مردم بازمانده مردم ایلیون (تروا) بوده باشند. در ابتدای دوران هخامنشی یکی از شهرهای بزرگ و مهم این مردم گْزانتوس بوده که نخست در برابر اقتدار پارس‌ها سرکشی می‌کرد، اما پس از جنگی سرسختانه فتح شد و پس از آن به بخشی استوار از قلمرو هخامنشی تبدیل شد.

عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلیمقاله و پایان نامهمطالب مرتبط