تیره کاریایی


دانستنی هافرهنگ ها


 اهالی کاریه را یونانیان »کارِس« (Κᾶρες) می‌نامیدند و ایشان احتمالاً از بازماندگان بومیان اصلی این منطقه بوده‌اند و با لوویایی‌ها پیوندهایی داشته‌اند. این مردم از دیرباز در منطقه دریای اژه و جزایر موسوم به کوکلاد (سیکلاد) مقیم بوده‌اند و بعدتر زیر فشار مردم وابسته به فرهنگ مینوآ از این مناطق رانده شدند. توکودیدس نوشته که وقتی آتنی‌ها دِلوس را گرفتند، گورهای ساکنان قدیمی شهر را شکافتند و دیدند که بیش از نیمی از جسدها به اهالی کاریه تعلق دارند، که به شکلی متفاوت به خاک سپرده شده بودند. استرابو هم نوشته که همچنان تا دوران او شمار زیادی از مردم کاریه در یونان می‌زیستند و با سبک یونانی‌ها زندگی می‌کردند و به صورت مزدور به خدمتشان در می‌آمدند و پس از آن که ایونی‌ها و دوری‌ها به آناتولی یعنی با آن که در ابتدای کار یونانی‌ها این مردم را از سرزمین کوچیدند، مردم کاریه با ایشان نیز در آمیختند. خود بیرون رانده بودند، اما پیوندهایی هم میان‌شان شکل گرفته بودند و آمیختگی‌هایی پیدا کرده بودند. منابع قدیمی قوم بومی یونان را لِلِگ می‌نامیدند و هم هرودوت هم استرابو گفته‌اند که لِلِگ‌ها با کاریایی‌ها هم‌سان‌اند، یا این دو به قدری در هم آمیخته‌اند که دیگر از هم تفکیک‌پذیر نیستند.

عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلیمقاله و پایان نامهمطالب مرتبط